روز نكــوداشت اصفــهان

در محضر ادباي شهر

درباره برنامه: 

شناسايي مقابر ادباي اصفهان ( گردشگري ادبي )

نوع: 
گردشگري
آدرس: 

مقبره کمال، صائب ، تخت فولاد

مكان: 
تخت فولاد
تاريخ روز: 
26 لغايت 28 آبان
ساعت برگزاري: 
14 الي 20

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها