روز نكــوداشت اصفــهان

شات

درباره برنامه: 

عكاسي با موضوع اصفهان بين دانش اموز هنرستان ها و دبيرستان هاي سطح منطقه يك

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
عكس
آدرس: 

خيابان باغ گلدسته

مكان: 
کتابخانه مرکزي
تاريخ روز: 
3 آذر

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها