روز نكــوداشت اصفــهان

من شهرم را دوست دارم اگر...

درباره برنامه: 

فراخوان نامه به مسئولين شهري و طرح مشكلات و خواسته هاي شهروندي از ديدگاه نوجوانان و ...

نوع: 
فراخوان
آدرس: 

مناطق پانزده گانه شهرداري

مكان: 
سطح شهر
تاريخ روز: 
19آبان لغايت 1آذر

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها