روز نكــوداشت اصفــهان

نمایشگاه گردشگری قم

درباره برنامه: 

حضور اصفهان در نمایشگاه گردشگری قم

نوع: 
نمايشگاه
آدرس: 

شهر مقدس قم

مكان: 
بوستان قم
تاريخ روز: 
30آبان لغايت 8آذر

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها