روز نكــوداشت اصفــهان

ورکشاپ

درباره برنامه: 

کارگروهی هنرمندان نقاش

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
رويداد
آدرس: 

خيابان مسجد سيد

مكان: 
محله مسجد سيد
تاريخ روز: 
1 آذر
ساعت برگزاري: 
14 الي 17

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها