روز نكــوداشت اصفــهان

انرژی کودکانه

درباره برنامه: 

برگزاري بازي هاي بومي محلي _گروه سنی 4 تا 7سال

نوع: 
مسابقه
آدرس: 

سطح شهر

مكان: 
فرهنگسرا انتظار_ورزشگاه بهمن_ورزشگاه امام خمینی
تاريخ روز: 
28 آبان
29 آبان
30 آبان
ساعت برگزاري: 
صبح

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها