روز نكــوداشت اصفــهان

ضيافت عروسک هاي بومي -محلي اصفهان در آيينه خورشيد

درباره برنامه: 

پنل تخصصي با موضوع عروسک هاي بومي اصفهان - نمايش فيلم کوتاه - اجرا شعر خورشيد خانم - اجراي خيمه شب بازي

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
رويداد
آدرس: 

خيابان مسجد سيد - خيابان بيد آبادي

مكان: 
موزه گرمابه عليقلي آقا
تاريخ روز: 
29 آبان
ساعت برگزاري: 
14 الي 17

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها