روز نكــوداشت اصفــهان

تئاتر بر صحنه فیروزه ای

درباره برنامه: 

برپایی تئاترهای صحنه ای در سطح شهر با موضوع اصفهان

نوع: 
نمايش
آدرس: 

سطح شهر

مكان: 
عصار خانه شاهی،موزه گرمابه علیقلی آقا،پل تا پل،مقبره صائب
تاريخ روز: 
1 آذر
ساعت برگزاري: 
14 الي 20

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها