روز نكــوداشت اصفــهان

نقش کاشی ها

درباره برنامه: 

بررسی احوال و زندگی  و اثار 60سال فعالیت استاد حسین مصدق زاده در زمینه کاشی کاری معرق در اصفهان

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
نشست
آدرس: 

خيابان مسجد سيد - خيابان بيد آبادي

مكان: 
موزه گرمابه عليقلي آقا
تاريخ روز: 
1 آذر
ساعت برگزاري: 
16 الي 18

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها