روز نكــوداشت اصفــهان

پازل های اصفهان

نوع: 
رويداد
آدرس: 

سطح شهر

مكان: 
کحور ژل هاي اصفهان
تاريخ روز: 
25 آبان لغايت 1 آذر
ساعت برگزاري: 
15 الي 17

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها