روز نكــوداشت اصفــهان

افسانه های کودکی

درباره برنامه: 

توضیحاتی که برای کودکان در مورد فرهنگ عامه داده می شود و کودکان آن را به تصویر می کشند. مجموع آثار جمع آوری شده به صورت خیابانی به اجرا گذاشته  می شود.

نوع: 
رويداد
آدرس: 

بلوار ملت

مكان: 
جنب خانه کودک
تاريخ روز: 
25 آبان لغايت 1 آذر
ساعت برگزاري: 
14 الي 17

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها